قطعه 112تعلق به آزادی درزندان دارد(کهریز قنات دوم بهشت

96