داستان مشتری مداری خود را بسازید

50

یکی از مهمترین کارهایی که شما میتوانید برای کسب وکارتان انجام دهید داستان سازی است یعنی همواره در تلاش باشید داستان هایی را با رفتارتان برای مشتریان بسازید این باعث میشود که مشتری داستان شما را برای دوستانش تعریف کند،و دهان به دهان داستان شما بچرخد و باعث محبوبیت شما میشود.