قرارداد و فسخ آن

22
دپارتمان پلاکینو سعی دارد تا با بهترین ابزار های ارتباطی ، بهترین مشاوره ی ملکی را به شما بدهد تا با یک سرمایه گذاری درست اینده خود و فرزندانتان را بسازید.... در این شرایط اقتصادی جایی برای اشتباه باقی نمانده است و یک تصمیم اشتباه جبران نا پذیر خواهد بود.. ما تا پایان راه کنار شما هستیم www.instagram.com/pelakino/ telegram.me/pelakino www.aparat.com/pelakino www.Pelakino.com
پلاکینو 6 دنبال کننده
pixel