موج دوم بارش ها و آماده باش شهرداری ناحیه 5 منطقه ۲۰

46

آماده باش کامل و تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ و شهرداران در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه ۲۰ در موج دوم بارش های تهران در گفت و گو با حمید گودرزی شهردار ناحیه 5 شهرداری منطقه ۲۰ تهران