تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

548
تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه فنی ها در هنگام عملیات تشخیص ترکیدگی لوله و یا نشت یابی لوله فاضلاب و رفع نم و رطوبت به وجود آمده ممکن است نیاز به دستگاه ها و تجهیزات و مصالح خاصی برای بنایی و…. باشد. حتی کارگر و نیروی انسانی برای برای کار احتیاج باشد. در این صورت این موارد نیز در شکل دهی هزینه نهایی کار موثر است.
pixel