دوربین 95 ؛ قسمت 20 ؛ سفر به آریزونا در برف

47

1768- سفر با الپاسو و آریزونا برای رسدن به چهل و ششمین کنفرانس انجمن اسلامی به همراه گردش زمستانی در مسیر . فرستنده : علی حیدری .