مورگان/ الکتریکی- مدل EV3

104

شرکت مورگان اکنون توسط کارلس مورگان، پسر پیتر مورگان و نوه بنیانگذار این شرکت اداره می شود. دفتر مرکزی شرکت مورگان در منطقه ای بنام مالورن لینک، در شهر مالورن، ووسترشر قرار دارد. تمام خودروها در این شرکت توسط دست تولید می شوند و لیست انتظار از زمان سفارش تا تحویل هر خودرو، بیش از شش ماه می باشد، که در گذشته گاهی این زمان از ۱۰ سال نیز فزونی می یافت.