اقدامات قبل از جراحی لیفت بازو و ران

554
این جراحی نیاز به ناشتایی دارد و همچنین استحمام قبل از انجام جراحی باید انجام شود.
pixel