نوزدهمین جلسه عصر علوم انسانی - بهرنگ صمدزادگان

773

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: تاثیر هنر بر علوم انسانی و ادبیات بعد از رنسانس. 25 بهمن 1396