دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 12

37

شماره دوازده-1397/09/12 در برنامه شماره دوازدهم دیدبان حقوق کسب و کار از 1-شرایط جدید صدور چک تضمینی .2-بخشنامۀ بانک مرکزی در خصوص نحوۀ خرید و فروش ارز صادراتی در بازار آزاد سخن خواهیم گفت. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi