ضربه های پای دلفین در شنای پروانه

116

جایگاه ضربه های پا در حرکت پیوسته و موجی پای دلفین در شنای پروانه

پارس شنا 4 دنبال کننده
pixel