درک نیازها و انتظارت طرف های ذینفع در استاندارد ISO 9001- قسمت 2

77
این ویدئو قسمتهایی از فیلم آموزشی مربوط به اجرای بند 4-2 استاندارد است که در مورد درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع یا ذینفعان سازمان است . برای اطلاعات بیشتر به سایت https://isoyar.com مراجعه نمایید.
pixel