این فیلم رادست به دست کنید،برسدبه دست اصغرفرهادی!!!!!!!

1,551

دست به دست کنید این فیلم رو تا برسه به دست اصغر فرهادی،تا جایزه هاش رو بیاره تقدیم کنه به عوامل این فیلم فاخر !!!!!!!!!!!!!:)):)):)).....در ضمن،مخلص مادر باسوادش می ره!!!!!!!!!!!!