کاردرمانی پارکینسون.09120452406بیگی.کاردرمانی برای پارکینسون.

393
ﭘﺎرﻛﻴﻨـــﺴﻮن ﺑﻌـــﺪ از ﺑﻴﻤـــﺎري آﻟﺰ اﻳﻤـــﺮ ﻣﻌﻤـــﻮل ﺗـــﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـــﺎري ﻣﺨـــﺮب اﻋـــﺼﺎب ﻣﺒﺘﻼ (neurodegenerative)ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻧﺘﺨﺎب راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﺷـﺪت آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد.کاردرمانی باعث بهبود مهارت حرکتی در دست و پا می شود.رزرو نوبت09120452406بیگی.کلینیک کاردرمانی ونک.مطالب بیشتر در www.gofkar.com
روزهای نارنجی
%79
کارگردان: آرش لاهوتی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
روزهای نارنجی
pixel