سلاح راهبردی جنگ فرهنگی سینماست

215
در این عرصه به جای دوشکا، دوربین و به جای فرمانده گردان، کارگردان لازم است!
pixel