تجمع بی خانمان های پاریس علیه کمک میلیاردی به بازسازی نوتردام

77

با شعار «اگر نوتردام سقف می خواهد ما هم به سقف نیاز داریم!»

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده