صحبتهای یکی از بازدید کنندگان غرفه راهنمای همشهری در نمایشگاه تبلیغات

153
نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی با حضور راهنمای همشهری. ۱۲ الی ۱۵ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
pixel