همیاری در پویش سراسری نذرآب - عدد 4 را به شماره 2099999 ارسال کنید

74

یه روز یه مرد تشنه رو به دریا میومد با یه مشک خالی از دور تک و تنها میومد