نيروهاي تداوم‌بخش مشکلات رواني

174

دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * چهار عامل شفا يا دوام مشکلات رواني * بيماري رواني به عنوان عادات مضر فکري و رفتاري * تداوم عادات ناسالم در سايه احساسات محرک و مؤثر آن‌ها