اشتراک گذاری فایل ها

69

در این ویدیو قصد داریم نحوه به اشتراک گذاری فایل ها دو کامپیوتر به یکدیگر از طریق شبکه کردن را توضیح بدهیم