گزارش تصویری از ایستگاه های صلواتی در نصیراباد-هدفتان ازبرگزاری ایستگاه صلواتی ؟

251
گزارش تصویری از ایستگاه های صلواتی در سطح محله نصیراباد - باغستان - در این مصاحبه اهداف مسئولین ایستگاه های صلواتی پرسیده شده است که هدف از برگزاری ایستگاه صلواتی چیست ؟ باغستان یکی از شهرهای پیشگام در دریافت مجوز هیئت در سازمان تبلیغات اسلامی شهریار وجود حدود 210 هیئت در شهر باغستان و اغلب متمرکز در نصیراباد
pixel