تناقضات عهد جدید - دکتر بارت ارمن - ترجمه اسماعیل همّتی پژوهشگر مسیحیت

258

دکتر بارت ارمن، استاد دانشگاه آمریکایی، که زمانی مبلغ مسیحی بود، دربارۀ تناقضات کتاب مقدس (عهد جدید) صحبت میکند. ایشان متخصص عهد جدید هستند و بیش از 30 کتاب دربارۀ کتاب مقدس و مسیح نوشته اند... New Testament Contradictions - Dr. Bart Ehrman ... ترجمه گویا از آقای اسماعیل همّتی

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel