ساعد دمبل نشسته کف دست بالا

3,164

ساعد دمبل نشسته کف دست بالا Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.3 هزار دنبال کننده