مصاحبه ی مدیرعامل شرکت #سرمایه گذاری مسکن شمال غرب. #فرهاد یاسمی - دیماه 1396

120
نقطه نظرات مدیر عامل #شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب. مهندس #فرهاد یاسمی
pixel