ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اولین رویداد از سلسله رویدادهای مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد

23
مهندس مشيري؛ كارشناس فولاد مباركه استفاده از متخصصین داخلی، راهی برای رفع مشکلات صنعت در دوران تحریم ها
pixel