خط روند و نحوه معامله در بورس ایران بخش اول

834

خط روند اصلی ترین اصل در معاملات است ، آموزش آن را به دقت فرا بگیرید. بخش اول hamedkarrari.ir @otaghesarmaye www.otaghesarmaye.ir اتاق سرمایه