اسداله گدازگر درموقعیت سیاره زهره یا ناهید است که گرمای زیادی دارد

197

زهره سیاره اعراب و اسلام می باشد