این رویای توست؛ رویات رو ببین

137,993

ﺧﺎﻧﻮاده‌ى ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روﯾﺎﻫﺎﻣﻮن رو ﺑﺎﻓﺘﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺟﻠﻮى ﻧﻮر ﻃﻼﯾﻰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮﻣﻮن روﺷﻦ ﺑﻤﻮﻧﻪ! وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ و ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﻫﻢ آﻣﺎده ﺑﺸﯿﻢ ﺑﺮاى درﺧﺸﯿﺪن دﻧﯿﺎى ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ رو ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

shampooma 5 دنبال کننده
filimo
مانکن - قسمت 26 (قسمت پایانی)
%85
سریال مانکن با بازی فرزاد فرزین، امیرحسین آرمان، لیندا کیانی و... با داستانی عاشقانه است و در این سریال می بینید که: همیشه عشق های بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشته اند.
pixel