یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(کره جنوبی)

72

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از برنامه کره جنوبی برای کاهش نابرابری اقتصادی