آیا ربات ها، توییتر را بی اعتبار خواهند ساخت؟

182
آیا ربات ها، توییتر را بی اعتبار خواهند ساخت؟ احتمالا ۴۸ میلیون کاربر ربات در توییتر وجود دارد! راهکار توییتر چیست؟
pixel