مقدمه ای بر سیستم ها- دکتر ابوالفتح لامعی

173
مهاجر 212 115 دنبال‌ کننده
173 بازدید
اشتراک گذاری
1-یک سیستم از تعدادی اجزای متنوع و مستقل بهم مرتبط به وجود می‌آید که برای رسیدن به هدف سیستم با هم تعامل می‌کنند. 2-در سیستمهای پیچیده همه چیز به همه چیز دیگر مرتبط است. تغییر در هر یک از اجزای یک سیستم پیچیده بر کل سیستم تاثیر می‌گذارد. رفتار سیستم‌های پیچیده غیرقابل پیش‌بینی دارند. سیستم‌های پیچیده غیر قابل شناخت هستند. سیستم‌های پیچیده غیرقابل کنترل هستند. سیستم‌های پیچیده یاد می‌گیرند/سازگاری پیدا می‌کنند. 3-ویژگی‌های مهم سیستم‌های پیچیده: روابط بین عوامل غیرخطی است. پیچیده بین علت و معلول فاصله زمانی و مکانی دیده می‌شود. پیچیده نسبتی بین اندازه مداخله و پیامدهای آن وجود ندارد. به طور ناگهانی و غافل‌گیرکننده رفتارشان را تغییر می‌دهند. تاخیرهای ذاتی دارند. بزرگتر از جمع اجزای خودشان هستند. 4-ویژگی‌های مهم سیستم‌های‌ پیچیده: در سیستمهای پیچیده همه چیز به همه چیز دیگر مرتبط است. تغییر در هر یک از اجزای یک سیستم پیچیده بر کل سیستم تاثیر می‌گذارد. رفتار سیستم‌های پیچیده غیرقابل پیش‌بینی دارند. سیستم‌های پیچیده غیر قابل شناخت هستند. سیستم‌های پیچیده غیرقابل کنترل هستند. سیستم‌های پیچیده یاد می‌گیرند/سازگاری پیدا می‌کنند. drlameei@gmail.com
مهاجر 212 115 دنبال کننده
pixel