بعد از من

3,366
بعد از من روز هایت چگونه به سر شد؟⁣ شب هایت چگونه سحر شد؟⁣ غروب جمعه هایت چگونه به در شد؟⁣ بعد از من، نگاهت هیچ به در شد؟⁣ چَشمانِ سیاهت قطره ای تر شد؟⁣ آن همه خاطرات را چگونه تو هضم کردی؟⁣ بی فکر و خبر چگونه سفر کردی؟⁣ تو اشک سپیده را ندیدی؟⁣ با هق هق سایه ها چه کردی؟⁣ تو گرمیِ عاشقان را دیدی⁣ با سردی بی هوا چه کردی؟⁣ تو رفتی و به کجا رسیدی؟⁣ با این منِ بی دوا چه کردی؟⁣ از من، تو و ما مگر چه دیدی؟⁣ تو بی صفتی، وفا نکردی

s.movie

1 سال پیش
اگه کانالمو دوست داشتی دنبالم کن
pixel