فرار میم الف از بیننده شیعه

363
میم الف سوالی از یک بیننده میپرسد و بیننده جواب میدهد اما....
pixel