تعادل سنج کنترلی Best Balance

281
تعادل سنج کنترلی Best Balance : دقیق ترین و قابل اطمینان ترین ابزار و راه حل برای اندازه گیری مرکز ثقل و تمرین تعادل بدن محصولی از شرکت دانش بنیان پژوهشگران مکاترونیک آریانا
pixel