دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 21

71

شماره بیست ویک-1397/10/04 در برنامه شماره بیست و یکم دیدبان حقوق کسب و کار از : هشدار دربارۀ اجاره دادن حساب یا کارت بانکی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi