دکتر آرش نراقی: نیایش؛ تأملاتی فلسفی درباره خدایی که تأثیر می پذیرد.

1,358
سخنرانی دکتر آرش نراقی با عنوان "نیایش؛ تأملاتی فلسفی درباره خدایی که تأثیر می پذیرد" در هشتمین همایش روز نیایش؛ سروش مولانا، اردیبهشت 1399
pixel