عاشورا ۹۸ | آغاز هیات عزاداری محله چالکا

283

هیات عزاداران محله چالکا شهرستان دماوند| آغاز هیات در صبح روز عاشورا // میدان امام خمینی// ورودی محله فرامه

محله چالکا
محله چالکا 211 دنبال کننده