اصول تغذیه لاکپشت ها

646

در این ویدیو مواد غذایی ضروری گونه های مختلف لاکپشت توضیح داده می شود.