قصه زندگی مردی که همیشه ایستاده باقی ماند!

97

مستند «آخرین مرد ایستاده» با موضوع زندگی شهید سعید قهاری از سرداران شهید استان همدان می باشد و به شرح رشادت های شهید در مناطق عملیاتی می پردازد. «آخرین مرد ایستاده» را درسینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4LJ