حل و تحليل سوالات دين و زندگي كنكور ٩٧ در گزينه ٤ با استاد سركشيك زاده

566

دكتر سيد هادي سركشيك زاده ٢٣ اسفند ماه با حضور در برنامه گزينه ٤ شبكه ٤ سيما به حل سوالات كنكور ٩٧ پرداخت