مکانیسمهای شناختی تصمیم گیری و قضاوت اقتصادی،دکتر فاطمی

347

برنامه تلویزیونی چرخ هر روز از شبکه 4 سیما به صورت زنده با حضور اساتید برجسته دانشگاه پخش می شود. این برنامه روزهای سه شنبه به علوم شناختی اختصاص دارد. در برنامه17مهر 1396، با حضور دکتر فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، به موضوع تبیین مکانیسم های شناختی تصمیم گیری و قضاوت اقتصادی انسان و نوبل اقتصاد 2017 پرداخته شد.

علوم شناختی
علوم شناختی 126 دنبال کننده