گریه رزمندگان در محضر حضرت امام خمینی (ره)

8,770

تاریخ اسلام جز یك برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوان های ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در كجای تاریخ، جز یك برهه در صدر اسلام آن هم نه به طور وسیع بلكه به طور محدود سراغ دارید كه جوانان یك كشور این طور عاشق جنگ باشند این طور عاشق دفاع از كشور خودشان باشند ... من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت می برم. من احساس حقارت می كنم، من وقتی با این چهره ها مواجه شوم و این قلب هائی كه به واسطه توجه به خدای تبارك و تعالی این طور در چهره