ورودشمر-مرحوم حاج محمدتقی کیقبادی-لتینکان نوشهر1371

609

ورود شمر در تعزیه حضرت عباس ع توسط مرحوم حاج محمد تقی کیقبادی و ابن سعد توسط کربلایی ابراهیم رونده در سال 1371 ایام اربعین در لتینکان نوشهر مکانی که زمانی یکی از بهترینهای اجرای تعزیه در مازندران بود. دورانی که حاج سقا.حاج مسلم ذاکری. و مرحومان حاج محمدتقی کیقبادی و علیجان خلیلی و محمد حسنجانزاده (کشتله ای) و ... بودند. فروشگاه حیدریون. تعزیه مانند صاحبش غریب. جمال راعی09119223259