جلسه 19 - ریاضی 1 عمومی - حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (لوییس لیتهلد)

131
محمدرضا کوشش 43 دنبال‌ کننده
تدریس جلد اول از کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (لوییس لیتهلد) - دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده علوم ریاضی)
pixel