جلسه ی سوم کارگاه مهارت جرات ورزی(کم رویی)

88
در جلسه ی سوم کارگاه مهارت های جرأت ورزی به « کم رویی» و تاثیر آن در عدم بروز رفتار جراتمندانه پرداختیم. moshaver_mohammad_reza_moradi@
pixel