دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 42

37

شماره چهل و دو-1397/12/04 در برنامه شماره چهل و دوم دیدبان حقوق کسب و کار از : داشتن وکیل از همان دقیقه اول حق قانونی شماست! متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi