اعترافات شنیدنی سارق 70 میلیاردی

410
به نظر شما چه مجازاتی برای این سارق باید در نظر بگیرن؟
pixel