هرچه کمتر بهتر (less is more)-اجایل، چابک و اسکرام یعنی ارائه ارزش، نه خط تولید

90

یک ویدیو کوتاه در مورد اینکه ارزش و اهمیت اجایل و اسکرام در راه انداختن خط تولید نیست، بلکه ارائه ارزش بر اساس اعتبارسنجی راهکار و آموخته ها در هر اسپرینت است

mahyarevafa
mahyarevafa 11 دنبال کننده