مصاحبه زومیت با محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در الکامپ 98

436

توضیحات بیشتر در وب سایت زومیت