انجام ونیر کامپوزیت

290

انجام ۸ واحد ونیر کامپوزیت فک بالا توسط دکتر آزاده ایرانی در کلینیک تخصصی دندانپزشکی فردوس

pixel